MS Excel – Bài 5: Các công thức và hàm Excel – Tin hay

Công nghệ

Công thức trong Excel là một chương trình thực hiện những phép tính toán trên bảng dữ liệu. Các công thức này thực hiện những phép toán rất chính xác như phép cùng, nhân, hay so sánh những giá trị trong worksheet.

Các thành phần của một công thức Excel

Công thức luôn được bắt đầu với một dấu bằng (=), phía sau nó với thể là số, toán tử và những hàm Excel.

Ví dụ một số công thức đơn thuần trong Excel:

  • =2*5+8 (Công thức này là 2 nhân 5 sau đó cùng thêm 8)
  • = A2*A3-A5 (Giá trị ô A2 nhân với giá trị ô A3 rồi trừ đi giá trị trong ô A5)
  • = SUM(B1:B10) (Sử dụng hàm tính tổng SUM để tính tổng giá trị những ô từ B1 tới B10)
  • =TODAY() (Sử dụng hàm TODAY để trả về giá trị ngày hiện tại)
  • =UPPER(“hello”) (Hàm UPPER tiêu dùng để chuyển đổi văn bản chữ thường thành chữ hoa, kết quả ở đây sẽ chuyển “hello” thành “HELLO”)
  • =IF(A1>0) (Hàm điều kiện IF để kiểm tra xem ô A1 với chứa giá trị nào lớn hơn 0 hay ko)

Các phần cơ bản của một công thức Excel:

Công thức Excel cồn với thể bao gồm một trong số hoặc tất cả những thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tử và hằng số.

Cùng tham khảo ví dụ dưới đây:

Các thành phần cơ bản của công thức Excel

  1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của số pi: 3,142…
  2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2
  3. Hằng số: Giá trị hoặc văn bản được nhập trực tiếp vào công thức, ở trong ví dụ này là 2
  4. Toán tử: Toán tử * (dấu sao) để nhân những số và ^ (mũ) để nâng một số lên bậc lũy thừa nào đó, ở đây là 2

Nhập công thức Excel

– Đặt con trỏ vào ô cần nhập công thức và hiển thị kết quả.

– Gõ dấu “=

– Nhập biểu thức mà bạn muốn tính, ví dụ: A5+E5. Với công thức này thì nó sẽ cùng giá trị của ô A5 với E5.

– Sau lúc nhập công thức, ấn phím Enter. Kết quả của phép tính sẽ được hiển thị trong ô vừa nhập

– Nếu công thức bị lỗi, thông báo lỗi sẽ hiển thị bắt đầu bằng một dấu #

Nhập miền tham chiếu bằng con trỏ

– Đặt con trỏ vào ô cần hiển thị kết quả công thức

– Nhập công thức để tính trên một cột hay miền giá trị. Ví dụ gõ công thức =E2+E5, với nghĩa là giá trị của ô E2 cùng giá trị của ô E5.

– Sử dụng những phím mũi tên, di chuyển con trỏ ô từ ô tham chiếu trước tiên (trong trường hợp này là E2). Công thức sẽ kiểm tra và giá trị hiện hành sẽ được đưa vào công thức

– Gõ phép +

– Sử dụng những phím mũi tên, di chuyển con trỏ ô tới ô tham chiếu thứ hai, (trong trường hợp này là E5). Nếu bạn tính toán trong một vùng dữ liệu thì giữ phím Shift đồng thời di chuyển phím mũi tên tới tất cả những ô cần tính.

– Sau lúc đã mua hết những ô cho công thức, nhấn phím Enter để với kết quả

Các hàm Excel cơ bản

Hàm là những lệnh tính năng hot được sử dụng trong công thức để thực hiện quá trình tính toán.

Tham khảo: Đây là những hàm cơ bản nhất trong Excel mà bạn cần nắm rõ

Nhập những hàm vào bảng tính

– Lựa mua ô để hiển thị kết quả công thức

– Chèn dấu (=) vào trước công thức. Thanh công cụ của công thức hiển thị

– Gõ tên một hàm (ví dụ hàm SUM), sau đó là dấu mở ngoặc đơn “(“ , (vì nhiều đối số phụ thuộc vào hàm), và kết thúc là “)”. Ví dụ ta gõ SUM(E2:E5)

– Nhấn phím Enter. (Nếu ko với lỗi trong công thức, kết quả của hàm sẽ được hiển thị. Nếu bạn kích vào ô đó, hàm sẽ hiển thị trong thanh công thức)

Sử dụng hàm AutoSum

– Các hàm với thể được truy xuất thông qua biểu tượng AutoSum trên thanh công cụ Standard. Một số hàm sẽ được hiển thị lúc kích vào mũi tê xổ suống ngoài biểu tượng AutoSum.

– Ví dụ, ô hiện hành đặt ở dưới danh sách của giá trị, AutoSum sẽ hiển thị một hàm tổng với danh sách những đối số liên tiếp trên nó.

– Hàm Sum: Tính tổng danh sách những đối số

– Hàm Average: Hàm tính giá trị trung bình của danh sách những đối số

Hàm Count: Đếm những giá trị trong danh sách những đối số

– Hàm Max: Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách những đối số

– Hàm Min: Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách những đối số

Ví dụ: Sử dụng hàm Average (tính trung bình)

Nhập vào những giá trị như ở bên dưới từ B1 tới B5, lựa mua ô B6 để nhập công thức

– Kích vào mũi tên xuống ngoài biểu tương AutoSum trên thanh công cụ Standard và mua hàm Average từ menu đó.

– Nếu vùng được mua đúng, nhấn phím Enter. Nếu vùng mua ko đúng, lựa mua (kích hoặc kéo) vùng bạn muốn bằng chuột và ấn phím Enter

– Kết quả được hiển thị ở ô B6. Bạn với thể sử dụng nhữngh như trên để áp dụng cho những hàm khác như Sum, Max,….

Các công thức và hàm trong Excel là một tính năng tính năng hot trong Microsoft Excel. Nó thực sự trọng yếu và bạn với thể làm chủ được nó.

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: MS Excel – Bài 5: Các công thức và hàm Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.