Mảng (Array) trong C/C++ – Quantrimang.com – Tin hay

Công nghệ

Mảng là một loại cấu trúc dữ liệu trong tiếng nói của một dân tộc lập trình C/C++, nó lưu trữ một tập hợp tuần tự những phần tử cùng kiểu với độ dài cố định. Mảng thường được sử dụng để lưu trữ tập hợp dữ liệu, nhưng nó cũng hữu dụng lúc tiêu dùng để lưu trữ một tập hợp biến với cùng kiểu.

Thay vì khai báo biến một nhữngh rời rạc, như biến bien1, bien1,… và bien99, bạn với thể khai báo một mảng những giá trị như bien[0], bien[1] và … bien[99] để biểu diễn những giá trị riêng biệt. Một phần tử cụ thể của mảng với thể được truy cập qua index (chỉ số).

Tất cả mảng đều bao gồm những vị trí nhớ ngay tắp lự kề nhau. Địa chỉ thấp nhất tương ứng với phần tử thứ 1 và địa chỉ cao nhất tương ứng với thành phần cuối cùng của mảng.

Khai báo mảng trong C/C++

Để khai báo một mảng trong tiếng nói của một dân tộc C/C++, bạn xác định kiểu của phần tử và số lượng những phần tử được yêu cầu bởi biến đó như sau:

Kieu Ten_mang [ Kich_co_mang ];

Đây là mảng một chiều. Kich_co_mang phải là một số nguyên lớn hơn 0 và Kieu phải hợp lệ trong tiếng nói của một dân tộc C/C++. Ví dụ, khai báo mảng balance với 10 phần tử với kiểu double, sử dụng câu lệnh sau đây:

char balance[10];

Khởi tạo mảng trong C/C++

Bạn với thể khởi tạo mảng trong C/C++ hoặc từng phần tử một hoặc sử dụng một câu lệnh như dưới đây:

int balance[5] = {15, 20, 25, 30, 35};

Số lượng những giá trị trong dấu ngoặc kép {} ko được lớn hơn số lượng phần tử khai báo trong dấu ngoặc vuông [].

Nếu bạn ko khai báo kích cỡ mảng thì mảng vừa đủ lớn để giữ những giá trị được khởi tạo. Vì vậy nếu viết như dưới đây bạn vẫn sẽ nhận được mảng giống hệt bên trên:

int balance[] = {15, 20, 25, 30, 35};

Bạn với thể tạo ra cùng một mảng tương đương đã làm trong ví dụ trước.

balance[4] = 35;

Câu lệnh bên trên gán phần tử thứ 5 của mảng với giá trị 35. Tất cả những mảng đều với chỉ số (index) thứ 1 bằng 0, đây được gọi là chỉ số cơ bản và phần tử cuối cùng của mảng với chỉ số bằng sự cân đối của mảng trừ đi 1. Dưới đây là nhữngh biểu diễn hình họa cho chuỗi khai báo bên trên thông qua chỉ số:

Truy cập những phần tử mảng trong C/C++

Một mảng được truy cập bởi nhữngh đánh chỉ số trong tên của mảng. Dưới đây là một nhữngh truy cập một giá trị của mảng:

int hocphi = hocphik60[55];

Câu lệnh trên lđấy phần tử thứ 56 của mảng và gán giá trị này cho biến hocphi. Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng với tất cả mô tả bên trên:

#include <iostream> 
using namespace std; 
#include <iomanip> 
using std::setw; 
int main () 
{ 
  int n[10]; 
  //n la mot mang gom 10 so nguyen 
  //khoi tao gia tri cac phan tu cua mang n la 0 
  for (int i = 0; i < 10; i++) 
  { 
   n[i] = i + 100; 
   //thiet lap phan tu tai vi tri i la i + 100 
  } 
  cout << "Phan tu thu:" << setw(13) << "Gia tri la:" << endl; 
  //hien thi gia tri cua moi phan tu 
  for (int j = 0; j < 10; j++) 
  { 
   cout << setw(7)<< j << setw(13) << n[j] << endl; 
  } return 0; }

Chương trình này sử dụng hàm setw(so_nguyen) trong C/C++ để định dạng output. Tại đây, tham số so_nguyen là một số chỉ độ rộng của kết quả mà bạn muốn hiển thị. Chẳng hạn, với so_nguyen là 3 tức là bạn dành 3 vị trí để in kết quả, nếu kết quả cần hiển thị là thừa thì nó sẽ bị cắt bớt, nếu thiếu thì chèn thêm khoảng trống vào. Hàm setw() được tiêu dùng cho cả coutcin.

Chạy chương trình C/C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Kết quả truy cập những phần tử mảng trong C/C++

Chi tiết về mảng trong C/C++

Mảng là một phần rất rất cần thiết trong tiếng nói của một dân tộc C/C++. Dưới đây là những định nghĩa rất cần thiết liên quan tới một mảng cụ thể mà được trình bày rõ ràng hơn cho những lập trình viên C/C++:

Khái niệm Miêu tả

Mảng đa chiều trong C/C++

C/C++ tư vấn những mảng đa chiều. Mẫu đơn thuần nhất của mảng này là mảng hai chiều

Con trỏ tới một mảng trong C/C++

Bạn với thể trỏ tới phần tử thứ 1 của mảng một nhữngh đơn thuần chỉ bởi xác định tên mảng đó, chứ ko phải một chỉ số

Truyền mảng tới hàm như là tham số trong C/C++

Bạn với thể truyền tới hàm một điểm trỏ chỉ tới một mảng bởi xác định tên mảng chứ ko phải là một chỉ số

Trả về mảng từ hàm trong C/C++

C/C++ cho phép một hàm với thể trả về một mảng

Mảng đa chiều trong C++

C++ tư vấn những mảng đa chiều. Dưới đây là mẫu chung của một khai báo mảng đa chiều:

kieu_du_lieu ten_mang[kich_co_1][kich_co_2]...[kich_co_N];

Ví dụ, khai báo sau tạo một mảng số nguyên 3 chiều: 5. 10. 4:

int hocphi[5][10][4];

Mảng hai chiều trong C++

Mẫu đơn thuần nhất của mảng đa chiều là mảng hai chiều. Một mảng hai chiều về bản chất là danh sách của những mảng một chiều. Để khai báo một mảng hai chiều integer với kích cỡ x, y, bạn nên viết như sau:

kieu_du_lieu ten_mang [ x ][ y ];

Ở đây, kieu_du_lieu với thể là bất kỳ kiểu dữ liệu với hiệu lực nào và ten_mang sẽ là một định danh C++ với hiệu lực.

Một mảng hai chiều với thể như là một bảng mà với x hàng và y cột. Một mảng hai chiều a chứa 3 hàng và 4 cột với thể được hiển thị như sau:

Mảng hai chiều trong C++

Như vậy, mỗi phần tử trong mảng a được định danh bởi một tên phần tử trong kiểu mẫu a[i][j], với a là tên mảng và i, j là những subscript – chỉ số được xác định duy nhất mỗi phần tử trong a.

Khởi tạo mảng hai chiều trong C++

Các mảng đa chiều với thể được khởi tạo bởi xác định những giá trị trong dấu móc vuông cho mỗi hàng. Sau đây là một hàng với 3 hàng và mỗi hàng chứa 4 cột.

int a[3][4] = {
 {0, 1, 2, 3} , /* khoi tao gia tri cho hang ma co chi muc la 0 */
 {4, 5, 6, 7} , /* khoi tao gia tri cho hang ma co chi muc la 1 */
 {8, 9, 10, 11} /* khoi tao gia tri cho hang ma co chi muc la 2 */
};

Các dấu ngoặc ôm, mà chỉ những hàng giá trị là tùy ý. Khởi tạo sau là tương đương với ví dụ trên:

int a[3][4] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};

Truy cập những phần tử của mảng hai chiều trong C++

Các phần tử mảng hai chiều được truy cập bởi sử dụng những chỉ số, ví dụ chỉ số hàng và chỉ số cột. Ví dụ:

int val = a[2][3];

Lệnh trên sẽ truy cập vào phần tử thứ 4 từ hàng thứ 3 của mảng. Bạn với thể kiểm tra lại nó trong sơ đồ trên. Bây giờ chúng ta xem xét ví dụ dưới đây, chúng tôi đã sử dụng những vòng lặp lồng vào nhau để xử lý một mảng hai chiều:

include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
 //mang sau co 5 hang va 2 cot.
 int a[5][2] = {{0,0}, {1,2}, {2,4}, {3,6},{4,8}};
 //hien thi gia tri cua cac phan tu trong mang
 for (int i = 0; i < 5; i++)
 for (int j = 0; j < 2; j++)
 {
 cout << "Gia tri cua a[" << i << "][" << j << "] la: ";
 cout << a[i][j]<< endl;
 }
return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Truy cập những phần tử của mảng hai chiều trong C++

Như phần trên đã giải thích, bạn với thể với những mảng với số chiều bất kỳ, nhưng hầu hết những mảng bạn tạo ra sẽ là một hoặc hai chiều.

Con trỏ tới một mảng trong C++

Có thể bạn sẽ ko hiểu chương này tới lúc bạn đã đọc qua chương về Con trỏ trong C++.

Vì thế giả sử rằng bạn đã hiểu biết chút nào đó về con trỏ trong C++, vậy chúng ta cùng bắt đầu: Một tên mảng là một con trỏ hằng số tới phần tử thứ 1 của mảng. Vì thế, trong khai báo:

double phithuebao[50];

phithuebao là một con trỏ tới &phithuebao[0], mà là địa chỉ của phần tử thứ 1 của mảng phithuebao. Do vậy, đoạn chương trình sau gán p địa chỉ của phần tử thứ 1 của phithuebao:

double *p; 
double phithuebao[10]; 
p = phithuebao;

Sử dụng những tên mảng như là những con trỏ hằng số là hợp lệ, và ngược lại. Vì thế, *(phithuebao + 4) là nhữngh chính thống để truy cập dữ liệu tại phithuebao[4].

Một lúc bạn lưu địa chỉ của phần tử thứ 1 trong p, bạn với thể truy cập những phần tử mảng bởi sử dụng *p, *(p+1), *(p+2), … Dưới đây là ví dụ để chỉ tất cả những khái niệm được nhắc ở trên:

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
  //mang sau co 5 phan tu. 
  double phithuebao[5] = {1000.0, 2.0, 3.4, 17.0, 50.0}; 
  double *p; 
  p = phithuebao; 
  // hien thi gia tri cac phan tu trong mang 
  cout << "Hien thi gia tri mang boi su dung con tro!" << endl; 
  for (int i = 0; i < 5; i++) 
  { 
    cout << "Gia tri cua *(p + " << i << ") la: "; 
    cout << *(p + i) << endl; 
  } 
  cout << "Hien thi gia tri mang boi su dung phithuebao lam dia chi!" << endl; 
  for (int i = 0; i < 5; i++) 
  { 
    cout << "*Gia tri cua (phithuebao + " << i << ") la: "; 
    cout << *(phithuebao + i) << endl; 
  } 
return 0; 
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Con trỏ tới một mảng trong C++

Trong ví dụ trên, p là một con trỏ tới double, mà với nghĩa là nó với thể lưu giữ địa chỉ của một biến kiểu double. Một lúc chúng ta với địa chỉ trong p, thì sau đó *p sẽ cung cấp giá trị với sẵn tại địa chỉ được lưu trong p, như chúng tôi đã chỉ trong ví dụ trên.

Truyền mảng như là những tham số hàm trong C++

Trả về mảng từ hàm trong C++

C++ ko cho phép bạn trả về toàn bộ một mảng như là một tham số tới một hàm. Tuy nhiên, bạn với thể trả về một con trỏ tới một mảng bởi xác định tên mảng đó mà ko phải là một chỉ số. Bạn sẽ học về con trỏ trong chương tới, vì thế bạn với thể bỏ qua chương này tới lúc bạn hiểu khái niệm về Con trỏ trong C++.

Nếu bạn muốn trả về một mảng một chiều từ một hàm, bạn sẽ phải khai báo một hàm trả về một con trỏ như trong ví dụ sau:

int * tenHam() 
{ 
. 
. 
. 
}

Điểm thứ hai cần nhớ là C++ ko ủng hộ việc trả về địa chỉ của biến cục bộ tới bên ngoài hàm, vì thế bạn sẽ phải định nghĩa biến cục bộ như là biến Static.

Bây giờ, giả sử hàm sau sẽ tạo 10 số ngẫu nhiên và trả chúng về bởi sử dụng một mảng và gọi hàm này như sau:

#include <iostream> 
#include <ctime> 
#include <stdlib.h> /* thu vien cho ham srand, rand */ using namespace std; 
// phan dinh nghia cua ham de tao va tra ve cac so ngau nhien. 
int * soNgauNhien( ) 
{ 
  static int r[10]; 
  srand( (unsigned)time( NULL )); 
  for (int i = 0; i < 10; ++i) 
  { 
   r[i] = rand(); 
   cout << r[i] << endl; 
  } 
  return r; 
} 
// ham main de goi phan dinh nghia ham tren. 
int main () 
{ 
  // mot con tro tro toi mot so nguyen. 
  int *p; 
  p = soNgauNhien(); 
  for (int i = 0; i < 10; i++) 
  { 
   cout << "Gia tri cua *(p + " << i << ") la: "; 
   cout << *(p + i) << endl; 
  } 
return 0; 
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Trả về mảng từ hàm trong C++

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Number trong C++

Bài tiếp: Chuỗi (String) trong C/C++

balance[4] = 30;

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Mảng (Array) trong C/C++ – Quantrimang.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.