Lệnh UPDATE trong SQL – Quantrimang.com – Tin 24h

Công nghệ

UPDATE là truy vấn được sử dụng để chỉnh sửa những bản ghi đã tồn tại trong bảng. Bạn với thể sử dụng mệnh đề WHERE với lệnh UPDATE để cập nhật những hàng được tậu, nếu ko muốn tất cả những hàng trong bảng bị ảnh hưởng.

Cú pháp lệnh UPDATE trong SQL

UPDATE TEN_BANG
SET cot1 = gtri1, cot2 = gtri2...., cotN = gtriN
WHERE [DIEU_KIEN];

Nếu muốn sử dụng nhiều hơn một điều kiện trong WHERE, bạn đừng quên toán tử AND và OR mà chúng ta đã biết tới trong bài SQL trước nhé.

Ví dụ về lệnh UPDATE trong SQL

Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng lệnh UPDATE để cập nhật trường DIACHI cho nhân viên với ID là 3, từ Hanam thành Hanoi.

Lệnh UPDATE trong SQL


+----+------+-----+--------+--------+
|ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
+----+------+-----+--------+--------+ 
|1  |Thanh |24  |Haiphong| 2000.00| 
|2  |Loan |26  |Hanoi  | 1500.00| 
|3  |Nga  |24  |Hanam  | 2000.00| 
|4  |Mạnh |29  |Hue   | 6500.00| 
|5  |Huy  |28  |Hatinh | 8500.00| 
|6  |Cao  |23  |HCM   | 4500.00| 
|7  |Lam  |29  |Hanoi  |15000.00| 
+----+------+-----+--------+--------+

Câu lệnh sẽ như sau:

SQL> UPDATE NHANVIEN SET DIACHI = 'Hanoi' WHERE ID = 3;

Bảng NHANVIEN ban đầu sẽ trở thành như sau:

Ví dụ lệnh UPDATE trong SQL 1

+----+------+-----+--------+--------+
|ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
+----+------+-----+--------+--------+ 
|1  |Thanh |24  |Haiphong| 2000.00| 
|2  |Loan |26  |Hanoi  | 1500.00| 
|3  |Nga  |24  |Hanoi  | 2000.00| 
|4  |Mạnh |29  |Hue   | 6500.00| 
|5  |Huy  |28  |Hatinh | 8500.00| 
|6  |Cao  |23  |HCM   | 4500.00| 
|7  |Lam  |29  |Hanoi  |15000.00| 
+----+------+-----+--------+--------+

Nếu muốn chỉnh sửa tất cả những giá trị trong cột DIACHI và LUONG trong bảng NHANVIEN thì ko cần sử dụng mệnh đề WHERE, chỉ cần sử dụng lệnh UPDATE như dưới đây là đủ:

SQL> UPDATE NHANVIEN SET DIACHI = 'Hanoi', LUONG = 10000.00;

Bây giờ bảng NHANVIEN sẽ trở thành:

Ví dụ lệnh UPDATE trong SQL 3


+----+------+-----+--------+--------+
|ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
+----+------+-----+--------+--------+ 
|1  |Thanh |24  |Hanoi  |10000.00| 
|2  |Loan |26  |Hanoi  |10000.00| 
|3  |Nga  |24  |Hanoi  |10000.00| 
|4  |Mạnh |29  |Hanoi  |10000.00| 
|5  |Huy  |28  |Hanoi  |10000.00| 
|6  |Cao  |23  |Hanoi  |10000.00| 
|7  |Lam  |29  |Hanoi  |10000.00| 
+----+------+-----+--------+--------+

Lệnh UPDATE trong SQL cũng khá dễ để sử dụng đúng ko nào?

Trong phần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về truy vấn DELETE trong SQL bạn nhé.

Bài tiếp: Lệnh DELETE trong SQL

Bài trước: Toán tử liên hợp AND và OR trong SQL

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Lệnh UPDATE trong SQL – Quantrimang.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.