Lệnh ORDER BY trong SQL – Tin hay

Công nghệ

Trong SQL, mệnh đề ORDER BY được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc theo thứ tự giảm dần trên một hoặc nhiều cột. Một số cơ sở dữ liệu sắp xếp những kết quả truy vấn theo thứ tự tăng dần mặc định.

Trong đó, lệnh ASC được sử dụng để sắp xếp tăng dần và DESC được sử dụng để sắp xếp giảm dần.

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn khía cạnh cho bạn nhữngh sử dụng mệnh đề ORDER BY trong SQL với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ tưởng tượng và nắm bắt câu lệnh tốt hơn.

Cú pháp lệnh ORDER BY trong SQL

Cú pháp cơ bản của lệnh ORDER BY với câu lệnh SELECT sẽ như sau:

SELECT danhsach_cot 
FROM ten_bang
[WHERE dieu_kien]
[ORDER BY cot1, cot2, .. cotN] [ASC | DESC];

Lưu ý:

 • Nếu ko tìm cụ thể ASC hay DESC trong mệnh đề ORDER BY thì kết quả sẽ mặc định được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, tương đương với [ORDER BY cot1, cot2, .. cotN] [ASC].

Ví dụ về ORDER BY trong SQL

Giả sử bảng NHANVIEN sở hữu những bản ghi như sau:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Ví dụ sau minh họa nhữngh sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho TEN và LUONG.

SQL> SELECT * FROM NHANVIEN
ORDER BY TEN, LUONG;

Ví dụ trên trả về kết quả:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Khối lệnh sau sẽ sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần bởi trường TEN.

SQL> SELECT * FROM NHANVIEN
ORDER BY TEN DESC;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh GROUP BY, những bạn nhớ theo dõi nhé.

Bài trước: Lệnh TOP trong SQL

Bài tiếp: Câu lệnh GROUP BY trong SQL

Các bạn đang xem tin tức tại Tin hay 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Lệnh ORDER BY trong SQL

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.