Lệnh cd trong Windows – Quantrimang.com – Sưu tầm

Công nghệ

Lệnh cd hiển thị tên hoặc thay đổi thư mục hiện tại. Nếu được sử dụng chỉ với một ký tự ổ đĩa (ví dụ: cd C:), lệnh cd sẽ hiển thị tên của thư mục hiện tại trong ổ đĩa được chỉ định. Nếu được sử dụng ko mang tham số, lệnh cd sẽ hiển thị ổ đĩa và thư mục hiện tại.

Chú thích: Lệnh này tương tự lệnh chdir.

Cú pháp

cd [/d] [<Drive>:][<Path>]
cd [..]
chdir [/d] [<Drive>:][<Path>]
chdir [..]

Tham số

Tham số Mô tả
/d Thay đổi ổ đĩa cũng như thư mục hiện tại cho một ổ đĩa.
<Drive>: Chỉ định ổ đĩa để hiển thị hoặc thay đổi (nếu khác với ổ đĩa hiện tại).
<Path> Chỉ định đường dẫn tới thư mục mà bạn muốn hiển thị hoặc thay đổi.
[..] Chỉ định rằng bạn muốn thay đổi thư mục gốc.
/? Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ghi chú

Nếu phần tăng dung tích lệnh được kích hoạt, những điều kiện sau sẽ áp dụng cho lệnh cd:

  • Chuỗi thư mục hiện tại được chuyển đổi để sử dụng cùng một trường hợp với tên trên ổ đĩa. Ví dụ: cd C: TEMP sẽ đặt thư mục hiện tại thành C:Temp nếu trường hợp đó xảy ra trên ổ đĩa.
  • Dấu nhữngh ko được coi là dấu phân nhữngh, vì vậy đường dẫn mang thể chứa dấu nhữngh mà ko cần tất nhiên dõi ngoặc kép. Ví dụ:
cd usernameprogramsstart menu

Cũng tương tự:

cd "usernameprogramsstart menu"

Tuy nhiên, dấu ngoặc kép là cần, nếu phần tăng dung tích bị vô hiệu hóa.

Để tắt phần tăng dung tích lệnh, hãy nhập:

cmd /e:off

Ví dụ

Thư mục gốc (root) là phần trên cùng của hệ thống phân cấp thư mục cho một ổ đĩa. Để trở về thư mục gốc, gõ:

cd

Để thay đổi thư mục mặc định trên ổ đĩa (thư mục khác với thư mục bạn đang truy cập), hãy nhập:

cd [<Drive>:[<Directory>]]

Để xác minh thay đổi vào thư mục, hãy nhập:

cd [<Drive>:]

Xem thêm:

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Lệnh cd trong Windows – Quantrimang.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.