LEFT JOIN trong SQL – Quantrimang.com – Sưu tầm

Công nghệ

LEFT JOIN trong SQL là kiểu JOIN trả về tất cả những bản ghi từ bảng bên trái (bảng 1) và những bản ghi phù hợp từ bảng bên phải (bảng 2). Nếu mệnh đề ON ko khớp với bản ghi nào trong bảng bên phải thì LEFT JOIN sẽ vẫn trả về một hàng trong kết quả, nhưng giá trị là NULL trong mỗi cột từ bảng bên phải.

Điều này nghĩa là LEFT JOIN trả về tất cả giá trị từ bảng bên trái, cùng với những giá trị phù hợp từ bảng bên phải hoặc NULL trong trường hợp ko sở hữu giá trị phù hợp nào.

LEFT JOIN trả về tất cả những bản ghi từ bảng bên trái và những bản ghi phù hợp từ bảng bên phải.

Cú pháp LEFT JOIN trong SQL

Cú pháp cơ bản của LEFT JOIN như sau:

SELECT cot1, cot2,... cotn
FROM bang1
LEFT JOIN bang2
ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

Tham số:

 • cot1, cot2,… cotn: tên những cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn nhữngh với nhau bằng dấu phẩy (,)
 • bang1, bang2: tên những bảng để lđó dữ liệu lúc truy vấn.
 • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 tới cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

Ví dụ về LEFT JOIN trong SQL

Giả sử hai bảng là NHANVIENTIENTHUONG sở hữu những bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN   |TUOI | DIACHI  | LUONG  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh  | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan   | 25 | Hanoi   | 1500.00 |
| 3 | Nga   | 23 | Hanam   | 2000.00 |
| 4 | Manh   | 25 | Hue    | 6500.00 |
| 5 | Huy   | 27 | Hatinh  | 8500.00 |
| 6 | Cao   | 22 | HCM    | 4500.00 |
| 7 | Lam   | 24 | Hanoi   | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Bảng 2: TIENTHUONG

 +-----+---------------------+-------------+--------+
|TT_ID| NGAY        | NHANVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  3000 |
| 100 | 2019-01-08 00:00:00 |      3 |  1500 |
| 101 | 2019-02-20 00:00:00 |      2 |  1560 |
| 103 | 2018-12-20 00:00:00 |      4 |  2060 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng nhữngh sử dụng LEFT JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
FROM NHANVIEN
LEFT JOIN TIENTHUONG
ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+--------+---------------------+
| ID | TEN   | SOTIEN | NGAY        |
+----+----------+--------+---------------------+
| 1 | Thanh  |  NULL | NULL        |
| 2 | Loan   |  1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
| 3 | Nga   |  3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
| 3 | Nga   |  1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
| 4 | Manh   |  2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
| 5 | Huy   |  NULL | NULL        |
| 6 | Cao   |  NULL | NULL        |
| 7 | Lam   |  NULL | NULL        |
+----+----------+--------+---------------------+

Xem thêm những kiểu JOIN:

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: LEFT JOIN trong SQL – Quantrimang.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.