Kiểu dữ liệu trong C/C++ – Tin 24h

Công nghệ

Trong lúc làm việc với bất kỳ tiếng nói của một dân tộc lập trình nào, bạn cần sử dụng những kiểu biến rộng rãi để lưu giữ thông tin. Các biến, ko gì khác ngoài những vị trí bộ nhớ được dành riêng để lưu giá trị. Nghĩa là, lúc bạn tạo một biến, bạn dành riêng một số ko gian trong bộ nhớ cho biến đó.

Bạn với thể thích lưu thông tin của những kiểu dữ liệu (Data Type) rộng rãi như Character, Wide Character, integer, floating-point, double floating point, Boolean,… Dựa trên kiểu dữ liệu của một biến, hệ thống sẽ cấp phát bộ nhớ và quyết định những gì với thể được lưu giữ trong bộ nhớ dành riêng đó.

Kiểu dữ liệu nguyên thủy trong C/C++

Tên tiếng Anh là Primitive Type, còn với thể gọi là kiểu dữ liệu gốc, kiểu dữ liệu với sẵn trong C/C++. Bên cạnh những kiểu dữ liệu gốc này, C/C++ cũng cung cấp những kiểu dữ liệu user-defined. Bảng dưới đây liệt kê 7 kiểu dữ liệu cơ bản trong C/C++:

Kiểu dữ liệu Từ khóa
Boolean bool
Ký tự char
Số nguyên int
Số thực float
Số thực dạng Double double
Kiểu ko với giá trị void
Kiểu Wide character wchar_t

Một số kiểu cơ bản với thể được sửa đổi bởi sử dụng một hoặc nhiều modifier này:

 • signed (kiểu với dấu)
 • unsigned (kiểu ko với dấu)
 • short
 • long

Bảng sau hiển thị kiểu biến, lượng bộ nhớ nó sử dụng để lưu giá trị trong bộ nhớ, và giá trị lớn nhất và nhỏ nhất với thể được lưu giữ với những kiểu biến đó:

Kiểu Độ rộng bit Dãy giá trị
char 1 byte -127 tới 127 hoặc 0 tới 255
unsigned char 1 byte 0 tới 255
signed char 1 byte -127 tới 127
int 4 byte -2147483648 tới 2147483647
unsigned int 4 byte 0 tới 4294967295
signed int 4 byte -2147483648 tới 2147483647
short int 2 byte -32768 tới 32767
unsigned short int Range 0 tới 65,535
signed short int Range -32768 tới 32767
long int 4 byte -2,147,483,647 tới 2,147,483,647
signed long int 4 byte Tương tự như long int
unsigned long int 4 byte 0 tới 4,294,967,295
float 4 byte +/- 3.4e +/- 38 (~7 chữ số)
double 8 byte +/- 1.7e +/- 308 (~15 chữ số)
long double 8 byte +/- 1.7e +/- 308 (~15 chữ số)
wchar_t 2 hoặc 4 byte 1 wide character

Kích cỡ của những biến với thể khác với những gì hiển thị trên bảng, phụ thuộc vào compiler và máy tính bạn đang sử dụng.

Dưới đây là ví dụ sẽ đưa ra kích cỡ chính xác của những kiểu dữ liệu rộng rãi trên máy tính của bạn.

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  cout << "Kich co cua char la: " << sizeof(char) << endl; 
  cout << "Kich co cua int la: " << sizeof(int) << endl; 
  cout << "Kich co cua short int la: " << sizeof(short int) << endl; 
  cout << "Kich co cua long int la: " << sizeof(long int) << endl; 
  cout << "Kich co cua float la: " << sizeof(float) << endl; 
  cout << "Kich co cua double la: " << sizeof(double) << endl; 
  cout << "Kich co cua wchar_t la: " << sizeof(wchar_t) << endl; 
return 0; 
}

Ví dụ này sử dụng endl, mà chèn một ký tự newline (dòng mới) sau mỗi dòng, và toán tử << được sử dụng để truyền nhiều giá trị tới màn hình. Chúng tôi cũng sử dụng toán tử sizeof() để lđấy kích cỡ của những kiểu dữ liệu rộng rãi.

Khi code trên được biên dịch và thực thi, nó cho kết quả sau (kết quả với thể rộng rãi tùy thuộc vào compiler và máy tính bạn đang sử dụng).

Kich co cua char la: 1 
Kich co cua int la: 4 
Kich co cua short int la: 2 
Kich co cua long int la: 4 
Kich co cua float la: 4 
Kich co cua double la: 8 
Kich co cua wchar_t la: 4

Khai báo typedef trong C/C++

Bạn với thể tạo một tên mới cho một kiểu dữ liệu đang tồn tại bởi sử dụng typedef trong C/C++. Cú pháp đơn thuần sau để định nghĩa một kiểu dữ liệu mới bởi sử dụng typedef:

typedef kieu_du_lieu ten_moi;

Ví dụ sau nói cho compiler rằng sothuc là tên khác của float:

typedef float sothuc;

Bây giờ, khai báo sau là hoàn toàn hợp lệ và sẽ tạo một biến số thực gọi là vantoc:

sothuc vantoc;

Kiểu liệt kê enum trong C/C++

Kiểu liệt kê enum khai báo một tên kiểu tùy ý và một tập hợp của 0 hoặc nhiều Identifier (Định danh) mà với thể được sử dụng như là những giá trị của kiểu đó. Mỗi Enumerator là một constant với kiểu là kiểu liệt kê (enumeration).

Để tạo một Enumeration, bạn sử dụng từ khóa enum trong C/C++. Form chung của kiểu liệt kê enum là:

enum ten_cua_enum { danh sach cac ten } danh_sach_bien;

Tại đây, ten_cua_enum là tên kiểu liệt kê. Danh sách tên được phân biệt bởi dấu phảy.

Ví dụ, code sau định nghĩa một tên kiểu liệt kê hàng hóa gọi là sanpham và biến c là kiểu của sanpham. Cuối cùng, c được gán giá trị maytinh.

enum sanpham { laptop, maytinh, dienthoai } c; 
c = maytinh;

Theo mặc định, trong danh sách những tên thì giá trị của tên trước tiên là 0, tên thứ hai là 1 và tên thứ 3 là 2,… Nhưng bạn với thể cung cấp cho một tên một giá trị cụ thể bằng việc thêm một Initializer (giá trị khởi tạo). Ví dụ, trong enumeration sau, maytinh sẽ với giá trị là 50:

enum sanpham { laptop, maytinh=50, dienthoai };

Ở đây, dienthoai sẽ với giá trị là 51 bởi vì mỗi tên sẽ với giá trị lớn hơn của tên trước đó là 1.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Comment trong C/C++

Bài tiếp: Kiểu biến trong C/C++

Các bạn đang xem tin tức tại Tin 24h 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Kiểu dữ liệu trong C/C++

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.