FUNCTION (Hàm) trong SQL Server – Sưu tầm

Công nghệ

Function (Hàm) là một mục tiêu trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và được tạo ra với mục đích sử dụng lại. Trong SQL Server, hàm được lưu trữ và bạn sở hữu thể truyền những tham số vào cũng như trả về những giá trị.

Bài viết sẽ cung cấp cho bạn cú pháp và những ví dụ về nhữngh tạo và xóa bỏ function trong SQL Server.

CREATE FUNCTION (Tạo Function)

Cú pháp

Để tạo một function trong SQL Server, ta sử dụng cú pháp như dưới đây:

CREATE FUNCTION [schema_name.]function_name
( [ @parameter [ AS ] [type_schema_name.] datatype
[ = default ] [ READONLY ]
, @parameter [ AS ] [type_schema_name.] datatype
[ = default ] [ READONLY ] ]
)

RETURNS return_datatype

[ WITH { ENCRYPTION
| SCHEMABINDING
| RETURNS NULL ON NULL INPUT
| CALLED ON NULL INPUT
| EXECUTE AS Clause ]

[ AS ]

BEGIN

[declaration_section]

executable_section

RETURN return_value

END;

Tham số:

 • schema_name: Tên schema (lược đồ) sở hữu function.
 • function_name: Tên gán cho function.
 • @parameter: Một hay nhiều tham số được truyền vào hàm.
 • type_schema_name: Kiểu dữ liệu của schema (nếu sở hữu).
 • Datatype: Kiểu dữ liệu cho @parameter.
 • Default: Giá trị mặc định gán cho @parameter.
 • READONLY: @parameter ko thể bị function ghi đè lên.
 • return_datatype: Kiểu dữ liệu của giá trị trả về.
 • ENCRYPTION: Mã nguồn (source) của function sẽ ko được lưu trữ dưới dạng text trong hệ thống.
 • SCHEMABINDING: Đảm bảo những mục tiêu ko bị chỉnh sửa gây ảnh hưởng tới function.
 • RETURNS NULL ON NULL INPUT: Hàm sẽ trả về NULL nếu bất cứ parameter nào là NULL.
 • CALL ON NULL INPUT: Hàm sẽ thực thi cho dù bao gồm tham số là NULL.
 • EXECUTE AS clause: Xác định ngữ cảnh bảo mật để thực thi hàm.
 • return_value: Giá trị được trả về.

Ví dụ

CREATE FUNCTION fuNhanvien
( @nhanvien_id INT )

RETURNS VARCHAR(50)

AS

BEGIN

DECLARE @nhanvien_name VARCHAR(50);

IF @nhanvien_id < 10
SET @nhanvien_name="Smith";
ELSE
SET @nhanvien_name="Lawrence";

RETURN @nhanvien_name;

END;

Hàm trên được gán tên là fuNhanvien, sở hữu một tham số @nhanvien_id với kiểu dữ liệu INT. Hàm sẽ được trả về giá trị kiểu VARCHAR(50) lúc thực hiện câu lệnh RETURNS.

Sau đó, bạn sở hữu thể thực hiện tham chiếu fuNhanvien như sau:

USE [test]
GO

SELECT dbo.fuNhanvien(8);

GO

Drop Function (Xóa bỏ Function)

Một lúc đã tạo thành công những function thì cũng sẽ sở hữu những trường hợp bạn muốn xóa bỏ function khỏi cơ sở dữ liệu vì một vài nguyên do.

Cú pháp

Để xóa bỏ một function, ta sở hữu cú pháp sau:

DROP FUNCTION function_name;

Tham số:

function_name: Tên function bạn muốn xóa bỏ..

Ví dụ

DROP FUNCTION fuNhanvien;

Thực hiện lệnh này là bạn đã vừa xóa bỏ hàm fuNhanvien khỏi database.

Bài trước: SEQUENCE trong SQL Server

Bài tiếp: quảng cáoOCEDURE (Thủ tục) trong SQL Server

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: FUNCTION (Hàm) trong SQL Server

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.