Cú pháp và ví dụ hàm IF cụ thể – Sưu tầm

Công nghệ

Hàm IF trong Excel kiểm tra một điều kiện đúng hoặc sai. Nếu điều kiện là đúng thì hàm trả về một giá trị, nếu điều kiện sai hàm trả về giá trị khác.

Hàm thường với 3 đối số: điều kiện bạn muốn kiểm tra, giá trị trả về nếu điều kiện đúng, và giá trị trả về nếu điều kiện sai

Cú pháp của hàm IF trong Excel

= IF(Điều kiện kiểm tra, giá trị nếu điều kiện đúng, giá trị nếu điều kiện sai)

Trong đó:

Điều kiện kiểm tra: Điều kiện kiểm tra sẽ mô tả một biểu thức để xem nó TRUE (đúng) hay FALSE (sai).

Toán tử sử dụng để kiểm tra

Giá trị để kiểm tra

Kết quả

A = 10
B =5
C = 15
D = 10

= (Bằng)

A = B

FALSE (Sai)

A = D

TRUE (Đúng)

> (Lớn hơn)

A > B

TRUE (Đúng)

A > C

FALSE (Sai)

< (Nhỏ hơn)

A < B

FALSE (Sai)

A < C

TRUE (Đúng)

>= (Lớn hơn hoặc bằng)

A >= B

TRUE (Đúng)

A >= D

TRUE (Đúng)

A >= C

FALSE (Sai)

<= (Nhỏ hơn hoặc bằng)

A <= B

FALSE (Sai)

A <= C

TRUE (Đúng)

A <= D

TRUE (Đúng)

Giá trị điều kiện đúng

Điều kiện IF đúng sẽ trả về một giá trị hoặc phép toán. Dù là giá trị hay phép toán thì kết quả vẫn trả về trong ô với chứa hàm IF().

Giá trị điều kiện sai

Điều kiện IF sai sẽ trả về một giá trị hoặc một phép toán và kết quả trả về trong ô chứa hàm IF().

Ví dụ hàm IF trong Excel

Để hiểu rõ hàm IF trong Excel, theo dõi ví dụ sau

Theo dõi ví dụ về tính toán tiền thưởng dựa trên toàn bộ lượng hàng bán. Một liên doanh trả cho nhân viên bán hàng 5% tiền thưởng nếu giá của tổng số hàng bán ra dưới 5000$ mỗi tháng, còn nếu giá trên 5000$ mỗi tháng thì trả cho nhân viên đó 10% tiền thưởng

Viết theo hàm IF():

IF(Tổng lượng bán>5000, Tổng lượng bán * 10%, Tổng lượng bán * 5%)

– Nhập dữ liệu dưới đây cho cột A và B

Ví dụ về hàm IF

– Gõ hàm IF() vào một ô. Trong trường hợp này, tìm ô C2

– Từ menu Insert, kích Function…, hộp thoại Insert Function hiển thị

Hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Shift+F3

Tìm hàm IF

– Từ hộp thoại Insert Function, tìm hàm IF và kích OK. Hộp thoại Function Argumens hiển thị

Nhập công thức của hàm IF

– Trong mục Logical_test, nhập B2 > 5000. Nhấn phím Tab

– Trong mục Value_if_true, nhập 10%. Nhấn phím Tab

– Trong mục Value_if_false, nhập 5%. Kích OK.

– Các ô từ C3 tới C6 được thực hiện tương đương ô C2

Chú ý: Bất cứ lúc nào bạn thay đổi dữ liệu từ cột B2 tới B6, phần tiền thưởng của nhân viên được tự động tính toán.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Các bạn đang xem tin tức tại Sưu tầm 24h – Chúc những bạn một ngày vui vẻ

Từ khóa: Cú pháp và ví dụ hàm IF cụ thể

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.